Säännöt


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen biostatistiikan seura ry (Biostatistiska föreningen i Finland rf), josta kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä The Finnish Society of Biostatistics, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää biostatistiikan teorian kehittämistä ja soveltamista sekä toimia biostatistikkojen ja muiden biostatistiikasta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tukee jäsentensä biostatistista tutkimustyötä toimeenpanemalla jatkokoulutus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä edistää muillakin vastaavilla tavoilla jäsentensä ammattitaidon kehittämispyrkimyksiä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja on yhteistyössä muissa maissa toimivien vastaavien yhdistysten kanssa.

3 § Jäsenet

Seuran jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä tai kannattajajäseniä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee biostatistikko tai muu biostatistiikasta kiinnostunut henkilö, jonka seuran hallitus hakemuksesta hyväksyy. Varsinainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää.

Kunniajäseneksi seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua erityisesti biostatistiikan alalla ansioituneen tai biostatistista tutkimustyötä huomattavasti tukeneen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei kahdelta vuodelta ole maksanut hänen suoritettavakseen kuuluvaa jäsenmaksua.

5 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kaksi muuta jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen läsnäollessa. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri. Juoksevissa raha-asioissa yhdistyksen nimen kirjoittaa rahastonhoitaja.

7 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on viimeistään tammikuun 20 päivänä annettava seuran tilintarkastajille, joiden tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausunto toimittamastaan tarkastuksesta viimeistään tammikuun 31 päivänä.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmikuussa.

Kannattajajäseniä lukuunottamatta yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan seuran kotisivuilla ja jokaiselle jäsenelle lähetettävällä sähköpostiviestillä. Vuosikokouksesta ja kokouksesta, jossa käsitellään seuran purkamista, tämä ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ja muista kokouksista vähintään neljä päivää ennen kokousta.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
– kokouksen avaus
– kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
– kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
– kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
– vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen
– päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
– jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun määrääminen
– puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja kahden muun hallituksen jäsenen valinta
– kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valinta
– muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely
– kokouksen päättäminen

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen päämääriä edistäviin tarkoituksiin. Purkautumispäätöksen tekevä kokous määrää tarkemmin varojen käytöstä.

 

Säännöt päivitetty 5.5.2011